องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและมีธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ



    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
หนังสือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ ปี ๒๕๖๑ 
     
หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ 
     
หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ด่านจาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยข้างวัดด่านจาก
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนพุทรา หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนางมะณี เข็มสันเทียะ
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 12 สายไปตลาดเกลือ
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 9 สายถิ่นกาขาว ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังห
   ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


การประชาคมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านจาก
การประชาคมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลด่านจาก  

การคัดเลือกคณะกรรมการและการกำหนดระเบียบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ


อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย
อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย  

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนไทย  

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับการแสดงตน ประจำปี ๒๕๕๔
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับการแสดงตน ประจำปี ๒๕๕๔  

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และรับการแสดงตนของผู้รับเบี้ย


ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2552
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2552  

วันผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ๒๕๕๕
วันผู้สูงอายุตำบลด่านจาก ๒๕๕๕  

กิจกรรมงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕


ค่ายเยาวชนต้นกล้า (องค์การบริหารส่วนตบลด่านจากร่วมกับอำเภอโนนไทย)
ค่ายเยาวชนต้นกล้า (องค์การบริหารส่วนตบลด่านจากร่วมกับอำเภอโนนไทย)  

เยาวชนต้นกล้าอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก,องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า และองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  อบรม ที่วัดศิริบ้านไร่  หมู่ที่ ๗  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐


โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออก  

ชาวบ้านห่วงใยใส่ใจพัฒนาหมู่บ้าน  การรณรงค์ภายในหมู่บ้าน ของ อสม. ร่วมกับ ประชาชน โดยการสนับสนุนจาก อสม.


ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555  

 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ครั้งที่ 6/2555

ลงวันที่  15 มิถุนายน 2555


โครงการบูรณาการระหว่างบริษัทเนสเล่ย์ร่วมกับ อบต.ด่านจาก
โครงการบูรณาการระหว่างบริษัทเนสเล่ย์ร่วมกับ อบต.ด่านจาก  

บริษัทเนสเล่ย์ ร่วมกับ อบต.ด่านจาก จัดโครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยด้านการรับประทานอาหารที่ดีสำหรับครอบรัว เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก


ประกาศผลการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก
ประกาศผลการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก  

นายอำเภอโนนไทย ได้มีประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ด่านจาก ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา  และเลขานุการสภา อบต.


ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ขอมติ ก.อบต. เพื่อปรับปรุงแผนและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายงานบริหารงานบุคล ทั้งนี้ ก.อบต. มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุุงแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จึงประกาศแผนอัครากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงประกาศมาเพื่อทราบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)


โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก ๕๖
โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก ๕๖  

กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนตำบลด่านจาก  ประจำ ๒๕๕๖  มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ คน ณ ค่าเอรวัณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม  ๒๕๕๖

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.146.195.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,327,980




 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14  Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.