ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

     

ด้วย อบต.ด่านจาก ได้รับการอนุมัติจากสภา อบต.ด่านจาก ให้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 53 โครงการ และสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 1 รายการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,499,536 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ในคราวการประชุมสภา อบต.ด่านจาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25478 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89(๑) ทั้งนี้ผู้บริหารได้ดำเนินการประกาศการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 รายละเอียดของโครงการท่านสามารถดาวน์โหลดได้ภายในเวบไซต์ เอกสารประกอบประชาสัมพันธ์นี้

                                                                งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
วันที่ประกาศ : 2566-01-04

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,718

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.