ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก

 

การศาสนา

                ประชากรในตำบลด่านจากทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่

 

สาธารณูปโภค

Ø     โทรคมนาคม  -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน  6  ตู้

Ø     ไฟฟ้า              -  ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบลประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

Ø     ประปา            -  ประชากรภายในตำบลได้รับการบริการด้านประปาจากการประปาหมู่บ้าน  จำนวน  1,672  ครัวเรือน  และอีกบางส่วนใช้น้ำจากสระน้ำสาธารณะ

 

การศึกษา

                ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านโนนพุทรา  และโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  3  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านตะคร้อ  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก  และโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง  ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียนดังตารางต่อไปนี้

 

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  5  คน              หญิง  5  คน            รวม  10  คน

                โดยมี  นายสุธีร์  ชนะภัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านตะคร้อ

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  6  คน              หญิง  11  คน          รวม  17  คน

                โดยมี  นายภราดา   บัวรอด  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  8  คน              หญิง  13  คน          รวม  21  คน

                โดยมี  นายอุระ  ภักดี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง

บุคลากรครู/อาจารย์ ชาย  1  คน              หญิง  15  คน          รวม  16  คน

                โดยมี  นายประสิทธิ์  ไทยด้วง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

การจัดการศึกษา

                องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  2542  มาตรา  30

                กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนำงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการ  และครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  3  แห่ง  คือ

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ  หมู่ที่  4  มีเด็กเล็กจำนวน  50  คน

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะคร้อ  หมู่ที่  5  มีเด็กเล็กจำนวน  45  คน

·        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหอกลอง  หมู่ที่  7  มีเด็กเล็กจำนวน  35  คน

 

สาธารณสุข

                ตำบลด่านจากมีสถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง  คือ

1.  สถานีอนามัยด่านจาก  ตั้งอยู่ที่  บ้านดอน  หมู่ที่  8  ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลด่านจาก  จำนวน  8  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  1  บ้านหนองกระสัง , หมู่ที่  2  บ้านโนนสูง , หมู่ที่  3  บ้านด่านจาก , หมู่ที่  4  บ้านบุ ,  หมู่ที่  7  บ้านหอกลอง , หมู่ที่  8  บ้านดอน , หมู่ที่  10  บ้านหนองกระสังเหนือ  , หมู่ที่  11  บ้านโคก     โดยมีรายนามบุคลากรดังนี้

1)       นางฉวีวรรณ   โทแหล่ง          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  6

2)       นางอรสา   ภูมิรัชธรรม           นักวิชาการสาธารณสุข  7

3)       นายรัฐภูมิ   เกียรติเกาะ          เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

4)       นางสาวลัดดาพร   สอบใหม่   พนักงานผู้ช่วยสถานีอนามัย

5)       นางทองดี   บึงระงม               พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข

6)       นางสมจิตร์   อักษรกลาง         ลูกจ้าง

                2.  สถานีอนามัยตะคร้อ  ตั้งอยู่ที่  บ้านตะคร้อ  หมู่ที่  5  ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลด่านจาก  จำนวน  5  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  5  บ้านตะคร้อ , หมู่ที่  6  บ้านโนนพุทรา , หมู่ที่  9  บ้านหนองสะแก , หมู่ที่  12  บ้านโนนมะค่า , หมู่ที่  13  บ้านตะคร้อ  2   โดยมีรายนามบุคลากรดังนี้

1)       นางบุลากร   ชัยสิทธิ์ปรุ          พยาบาลวิชาชีพ  7  

2)       นางจันทร์เพ็ญ   เรือนกลาง    พยาบาลวิชาชีพ  7

3)       นายพิเชษฐ์   พานิชา               พนักงานสาธารณสุขชุมชน  6

4)       นายสุพจน์   เถรหมื่นไวย      พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

5)       นายเกษม   เกิดสรรค์              ลูกจ้าง    

 

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,752

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.