ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม อบต.ด่านจาก โดยมีคณะกรรมการพัฒนา อบต.ด่านจาก ร่วมกับประชาคมสัดส่วนระดับตำบล พร้อมด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ด่านจาก เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และโครงการที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานสมโภชเมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ทีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบมวงศานุวงศ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดสุทธจินดาวรวิหาร วัดสะแก พระอารามหลวง วัดศาลาลอย วัดป่าศรัทธารวม และวัดที่มีความเหมาะสมสำหรับจัดพิธีในระดับอำเภอ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ด่านจาก ได้จัดกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายก อบต.ด่านจาก ได้แถลงนโยบาย No Gift Policy ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลทุกคน รวมถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก                                                      งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เชิญชวนประชาชนร่วมสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อบต.ด่านจาก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทยร่วมใจแต่งผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน สวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตลอดเดือน มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 75 คน ทั้งนี้ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ด่านจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะกรรมการพัฒนา อบต.ด่านจาก ร่วมกับประชาคมสัดส่วนระดับตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ด่านจาก ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมมีมติรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว
อบต.ด่านจาก โดยนายอนุรัตน์ สุทธิประภา ปลัด อบต.ด่านจาก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ เซนทรัลฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซนทรัล โคราช เพื่อเข้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อบต.ด่านจาก ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านจาก ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของร่างฯ ดังกล่าวได้ภายในเว็บไซต์ของ อบต.ด่านจาก และแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังนี้ 1.google.form 2.Qr code
สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตำบลด่านจากเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่
อบต.ด่านจาก ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการติดตั้งป้ายบนพื้นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มผลข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านด่านจาก หมู่ที่ 3 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร จำนวน 70 ราย ได้ปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ ลดการเผาตอซังข้าวในพื้นที่ตำบลด่านจาก โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงานและรับฟังความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลด่านจาก รวมทั้งประชาคมตำบลเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการจัดปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ โดยมีนายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม รวมถึงสรุปประเด็นแนวทางการพัฒนาตำบลด่านจาก ทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน และการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์  กังวานรัตนกุล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) , การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน , การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ , กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เกิดค่านิยมในการประพฤติตนและยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลด่านจาก จำนวน 30 คน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์  กังวานรัตนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจากได้ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และร่วมแสดงพลังในเชิงสัญลักษณ์
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2565
Kick Off ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2.5
มาตรการป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนตำบลด่านจาก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านจากได้มีการนำผู้เรียนในสถานศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 กรมเจ้าท่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขุดลอกลำเชียงไกร ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม รวม 30 คน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกได้
ชมรมผู้สูงอายุตำบลด่านจาก จัดโครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุด้วยการเต้นบาสโลบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านจาก ได้ดำเนินกิจกรรม สอนผู้สูงอายุออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุ ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดียิ่งขึ้น

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.40.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,563

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.