ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT 

สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT
ลิงค์  
 01 โครงสร้าง
    โครงสร้าง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 02 ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 03 อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 05 ข้อมูลการติดต่อ
    ข้อมูลการติดต่อ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 08 Q&A
    Q&A
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 09 Social Network
    Social Network
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
    แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 012 รายงานกำรกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 018 E-Service
    E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 024 การดำเนินการตามนโยบายแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 037 รายงานการกำกับติดตามการทุจริต
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
    การขับเคลื่อนจริยธรรม
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 043 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.147.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,605,731

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.