ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ
กองคลัง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
Covid - 19
งานสาธารณสุข
งานสังคมสงเคราะห์
เครือข่ายของเรา
การประเมิน ITA
หน่วยตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประกาศประชาคมสัดส่วนระดับตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ข้อบัญญัติต่างๆ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติลดหย่อนที่ดิน พ.ศ.2553
ข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ
ขัอบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
กองคลัง
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานการเงินและบัญชี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สุรปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณท้องถิ่นฉบับประชาชน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบััติราชการ
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอน/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ปี 2564
รายงานการประชุมสภา ปี 2565
รายงานการประชุมสภา ปี 2566
Covid - 19
มาตรการ
คำสั่ง/ประกาศ
สื่อประชาสัมพันธ์
แผนงาน/กิจกรรม
งานสาธารณสุข
ประชุมปฏิบัติการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคใข้หวัดสายพันธ์ใหม่
อบรมให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
แผนการปฎิบัติงานของ อสม.ประจำเดือน
การจัดการขยะมูลฝอย
ตลาด
แผนสาธารณสุข
รายงานผลน้ำเสีย
งานสังคมสงเคราะห์
ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการ
การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
เครือข่ายของเรา
เครื่อข่ายแกนนำเยาวชนตำบลด่านจาก 53
เครือข่ายประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมประจำตำบลด่านจาก
การประเมิน ITA
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สรุปตัวชี้วัดแบบวัด OIT
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการประเมิน ITA
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการควบคุมภายใน
เมนูทางขวา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สินค้า OTOP ในตำบล
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลด่านจาก
คู่มือการให้บริการประชาชน
ระเบียบ
กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การจองคิวขอรับบริการของ อบต.
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.คืออะไร ?
รายงานผลปี 2565
รายงานผลปี 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมอบอำนาจตัดสินใจของผู้บริหาร
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ร่าง)ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ข้อมูลข่าวสาร
ลิงค์สื่อสาร
ลิงค์สื่อสาร
ลิงค์สื่อสาร
วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 มิถุนายน 2566
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
งานทรัพยากรบุคคล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีระดับความพึงพอใจในการไห้บริการแก่ประชาชนของพนักงาน อบต.ด่านจาก อยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.40.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,476

รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ค อบต
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
Tel : 0-4438-1390-1 ต่อ 14   Fax : 0-4438-1390-1 ต่อ 17
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.